Contact us
MENU

35

turbines installed and connected to the grid

152m

height of wind turbines

mid 2016

Construction Completed

91 835

homes to be powered
Wind Turbine Facts
FAQs

Idatha kunye Nomhlalutyi

 SIYAQESHA! 

Idatha kunye Nomhlalutyi (eMntla Koloni) 

Ezolimo 

Isishwankathelo 

Isihloko somsebenzi: Umhlalutyi nophandonedata 

Ingingqi: Makahlale kwingingqi yase Noupoort, eMntla Koloni 

Inqanaba: Kwinqanabe elinanane ukuye kweliphakathi 

Umvuzo: Kuxhomekeke kumsebenzi ebewenza ngaphambili kothelekiswa neminye ekumila kunje 

Uhlobo lwesikhundla: Uyakuba ngowethutyana kusenokuvela amanye amathuba kwiprojecte ezizakulandela le ikhoyo 

uQala: ngomhla wokuqala ka October 2022 

Kuvalwa nini: ngoLwesihlanu umhla wama 23 Septemba kowe 2022, ngentsimbi yesihlanu 

Imininingwana Ngalomsebenzi 

Scaled Impact le yiprojecthi esacetywayo ejonge ukuphuhlisa nokucebisa inkampani eseRhawutini nase Berline. Sizimele asenzi ngeniso (not-for-profit). Le nkampani yabakho ngo2016 sinezinto iprojects kweli lomzantsi Afrika silawuko le ntetho yokumema sicele ingeniso siyithathe ibe nenzuzo. 

Iprojects zikhethelwe ukwenza ezi zinto zilandelayo: 

– Ukuphucula ezolimo namashishini emveliso kwiAfrika iphela 

– Idibanise amafama asakhasayo ade ekhule kwimarike 

-Ijonge ukuphumeza ulawulo olupheleleyo loqoqosho kunye neendlela zokwenza oko 

-Ijonge ukuphuhlisa amakhonkco obonelelo asebenza ngokungafihlisiyo 

Siyacebisa inkampani namasebe kaRhulumente kwimiba yesicwangciso sephuhliso 

iProjekthi kunye nenkcukacha zomsebensi 

Le yiprojekthi yoluntu kwezolimo eza kukhulisa amafama asakhulayo kwixesha elizayo kuMntla Koloni. Livestock farming plays a critical economic and social role in the Northern Cape. 

Sikhangela umhlalutyi okwinqanabo eliphakathi uozakujoyina inyanga ezintathu (3 months). 

Umntu okhangelwayo ngonezimpawu zilandelayo 

– Kufuneka ahlale eNoupoort eMntla Koloni 

– Akwazi ukubhala nokuthetha isiBhulu (Afrikaans), isiNgesi (English), nesiXhosa angathetheleleka 

– Amava ngophando eluntwini nodliwano-ndlebe nabantu 

– Ulwazi kwezoqoqosho ezolimo nekwinzululwazi kwezantlalo 

– Uthakezelelo lokusebenza aphucule intlalo yabantu 

– Akhuthale akwazi ukusebenza ngaphandle kokuthundezwa 

– Akwazi ukubhala asebenzise aqonde kakuhle iMicrosoft Office, ngakumbi uWord noExcel 

– Aziqonde kakuhle ezorhwebo aziqonde ezoqoqosho nezoshishimo nentengiso 

Umvuzo unxulunene nemarike 

Thumela iCV nephepha elinye uzithethelele ku Kim Sanssoucie kim.sanssoucie@scaledimpact.org isihloko ubhale : Umhlalutyi eMntla Koloni